Privacyreglement van Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijken

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem
In onze praktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u paramedisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijken
Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Motus hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw paramedische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van (para)medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Motus Fysiotherapie en/of Mensendieck hattem. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat paramedische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de paramedische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de verwijzer, huisarts of medebehandelaars).

Uitwisseling gegevens
Motus Fysiotherapie en Mensendieck Hattem wisselen nog geen (para)medische gegevens uit via met de huisartsenpost (HAP). Mogelijk kan dat in de toekomst wel plaats gaan vinden. Dit mogen wij echter alleen met uw uitdrukkelijke en schriftelijk bevestigde toestemming.

Overdracht van uw dossier
Als u naar een andere externe fysiotherapeut of Mensendiecktherapeut wilt, heeft u de mogelijkheid een kopie van het dossier te laten zenden naar uw nieuwe therapeut.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw paramedische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut of Mensendiecktherapeut hierover graag met u in gesprek.
Wilt u het liever niet bespreken met uw eigen therapeut, meldt het dan aan onze secretaresse. Zij brengt u in verbinding met onze interne klachtencommissie.
Mocht onze klachtafhandeling niet uwer wens zijn heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl en dan het kopje “melden”.

Gegevens praktijken:
Maatschap Motus, fysiotherapie
KvK 08198447
AGB 04017805

Mensendieck Hattem R.I. Brandse
KvK 08206534
AGB 07000111

Adres:
Hoopjesweg 2b
8051DB Hattem
Tel. 0384440680
Mail info@motus-hattem.nl